fyld fyld

Kappel - Langø  Vestenskov - Arninge 

fyld
fyld fyld fyld fyld

Indhold

 

Forside - Menighedsråd - Kappel-Langø

Kommende menighedsrådsmøder samt dagsordener og referat
Tirsdag, den 12. marts 2019 kl. 18.30
Onsdag, den 12. juni 2019 kl. 18.30
Tirsdag, den 27. august 2019 kl. 19.00 i Vestenskov sognegård - fælles med Vestenskov menighedsråd
Torsdag, den 12. september 2019 kl. 18.30
Tirsdag, den 12. november 2019 kl. 18.30
Alle møder afholdes i konfirmandstuen i Kappel præstegård hvis ikke andet er nævnt.
Alle menighedsrådsmøder er offentlige, men der kan være punkter der skal diskuteres for lukkede døre.

Dagsordener og referater 2018 2019:
MR-møde d. 21.02.2018
Fælles MR-møde d. 06.03.2018
MR-møde d. 25.04.2018
MR-møde d. 18.08.2018
Fælles MR-møde d. 21.08.2018
MR-møde d. 10.10.2018
(bilag ikke vedhæftet. Kan evt. rekvireres ved henvendelse til web-master)
Konstituerende MR-møde d. 20.11.2018

Fælles MR-møde d. 28.02.2019 se Vestenskov menighedsråd
MR-møde d. 12.03.2019

 

Kappel-Langø menighedsråd


Formand, sekretær og kontaktperson                                               
Ole A. Munksgaard
Mågevej 8, Langø
4900 Nakskov
tlf. 5494 8143 eller 4041 5472
Mail: olearpe@outlook.dk 

 

Næstformand
Kirsten Vaaben
Havsnæsvej 12
4900 Nakskov
tlf. 5494 8033 eller 5194 8033
Mail: kallehavegaard@mail.dk

 

Kirkeværge - Langø

Birgitte Enemark
Mågevej 11, Langø
4900 Nakskov
tlf. 2336 5024
Mail: bbenemark@hotmail.com

Kasserer og underskriftsberettiget 

Inge Irene Rasmussen (stedfortræder for Inger Jacobsen)
Fjordvej 10, Langø
4900 Nakskov

tlf.: 2148 2986

Mail: 2792fisker@mail.dk

Kirkeværge - Kappel
Rigmor Hansen
Sjunkebyvej 25
4900 Nakskov
tlf. 5494 8417 eller 2091 8417
Mail: rigmor.hansen@mail.dk 

Regnskabsfører - ikke medlem af menighedsrådet
Tom Blak Nielsen
Bregnevej 5
4900 Nakskov
tlf. 6072 3307
Mail: badmintom@hotmail.com

Suppleanter - Langø
Bodil Munksgaard
Mågevej 8, Langø
4900 Nakskov
tlf.: 5494 8143
Mail: bodilmu@pc.dk

 

Ib Walbum
Tranevej 15, Langø
4900 Nakskov
tlf. 2422 4999
Mail: walbum15@gmail.com

Suppleanter - Kappel
Christian Jensen
Kappelvej 19
4900 Nakskov
Tlf. 5493 8023
Mail: c_jensen@post9.tele.dk

 

Gina Moeskjær Heiden
Bjælkehovedvej 64
4913 Horslunde
Tlf. 2830 5517
Mail: gina.m.heiden@gmail.com

 

Årsberetning 2018

Årsberetning for Kappel-Langø menighedsråd 2018.

Et nyt kirkeår er begyndt. Ser vi tilbage på 2018 kan det konstateres, at der gennem hele året har været tilbudt og afviklet en række forskellige kirkelige handlinger og arrangementer for sognenes beboere med henblik på at forkynde det kristne budskab og/eller skabe og opretholde fællesskaber i et lokalsamfund, der er under hastig forandring.
En række af de kirkelige handlinger er enten udsprunget af kirkeårets markante begivenheder som bl.a. jul, påske og pinse eller for andres vedkommende har de været bundet op på enten et bestemt tematisk indhold, en bestemt begivenhed eller en af lokalsamfundets årligt tilbagevendende traditioner. Her kan bl.a. nævnes Luciagudstjenesten under deltagelse af spejderne på Langø, spire- og familiegudstjenester, gudstjeneste og foredrag i forbindelse med markeringen af 4. maj, strandgudstjeneste, Mølledagen i Kappel og Fjorddagen i Langø.

Parallelt med dette har menighedsrådet og præsten - enten alene eller i samarbejde med de øvrige menighedsråd på det sydvestlige Lolland eller andre foreninger - afviklet en række arrangementer med forskelligartet indhold til fremme af interessen for kirken og det lokale fællesskab.
I den sammenhæng kan fremhæves f.eks. koncert ved juletid, nytårsfest i Vestenskov kirke og sognegård, store G-dag, hvor gudstjenesten kombineres med gåtur og gule ærter, fastelavnsarrangement for børn, ældreudflugter og som noget nyt ”Kristendom og bevægelse” og en litterær studiekreds, hvor dele af Helle Helles og Ida Jessens forfatterskaber har været de centrale omdrejningspunkter.

I løbet af året har menighedsrådet haft besøg af vores forholdsvis nye biskop, Marianne Gaarden, der på sin ”rejse” rundt til stiftets sogne ikke blot ønskede at præsentere sig, men igeledes ville skabe en dialog om menighedsrådsarbejdet og de nuværende
og fremtidige udfordringer. -
En tilsvarende dialog iværksatte menighedsrådet med menighedsmødet i forhold til sognenes medlemmer, hvor alle kunne møde frem med gode ideer til fremtidens arbejde; desværre var fremmødet begrænset.

Hvad angår kirkebygningerne og præstegården har der i 2018 løbende været foretaget vedligeholdelse af bygningerne. Det største arbejde i 2018 var kalkningen af Kappel kirke og tjæring af spiret.

Menighedsplejen har gennem året bl.a. afholdt fællespisninger, hvor der før disse afholdes en kort andagt med salmesang og     bibellæsning. Efter fællesspisningen er der så bankospil og kaffe og kage til alle.

I 2018 har menighedsrådet haft opfølgende besøg af Arbejdstilsynet, som kunne konstatere, at de fejl og mangler, der blev påpeget i 2017, var blevet rettet op til fuld tilfredshed.

Kappel-Langø sogne er små sogne og derfor med forholdsvis få medlemmer og en skæv aldersfordeling, hvilket indebærer at det kirkelige liv kan komme under pres. Der skal derfor lyde en opfordring til alle om at møde frem ved det kommende menighedsmøde (se i kirkebladet), hvor alle man kan møde det nyvalgte menighedsråd og byde ind med gode ideer til, hvordan vi gør det kirkelige liv i sognet endnu bedre.

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle ansatte og frivillige for deres indsats for sognet samt et godt nytår til alle.

Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand,
Kappel-Langø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andre menighedsråd


  Kappel-Langø
 Vestenskov-Arninge

 

|Gudstjenester | Aktiviteter | Kirker | Adresser | Menighedsråd | Kirkegårde | Billeder | Bibliotek | Links|

Kommentarer til webmaster, Ib og Britt Walbum, kan sendes via walbum15@gmail.com